Chai With Banafsheh/ چای با بنفشه

Chai With Banafsheh/ چای با بنفشه

Banafsheh Taherian
Sep 20, 2020 22 min

قسمت چهاردهم : داستان خسرو و شیرین

.در این قسمت می‌شنوین خسرو بعد از بر تخت نشستن درچه حاله نویسنده متن و راوی : بنفشه طاهریان مشاورادبی و فنی پادکست: فرشید سادات شریفی آهنگسازو نوازنده کمانچه: کوروش بابایی ادیت ومیکس صدا: مهلا دیانی طراحی لوگو: هدیه لایق
Sep 10, 2020 24 min

قسمت سیزدهم : داستان خسرو و شیرین

خسرو با دلی که طوفان درش به پاست به خشم میره به سمت روم و اینکه در روم چه اتفاقی می افته شاعر: نظامی نویسنده متن و راوی : بنفشه طاهریان مشاورادبی و فنی پادکست: فرشید سادات شریفی آهنگسازو نوازنده کمانچه: کوروش بابایی ادیت ومیکس صدا: مهلا دیانی طراحی لوگو: هدیه لایق
Sep 01, 2020 26 min

قسمت دوازدهم : داستان خسرو و شیرین

.در این قسمت میشنوین آخر و عاقبت نازشیرین و نیاز خسرو به کجا ختم میشه نویسنده متن و راوی : بنفشه طاهریان مشاورادبی و فنی پادکست: فرشید سادات شریفی آهنگسازو نوازنده کمانچه: کوروش بابایی ادیت ومیکس صدا: مهلا دیانی طراحی لوگو: هدیه لایق
Aug 20, 2020 25 min

قسمت یازدهم : داستان خسرو و شیرین

.در این قسمت همچنان از خسرو نیاز و از شیرین ناز نویسنده متن و راوی : بنفشه طاهریان مشاورادبی و فنی پادکست: فرشید سادات شریفی آهنگسازو نوازنده کمانچه: کوروش بابایی ادیت ومیکس صدا: مهلا دیانی طراحی لوگو: هدیه لایق
Aug 10, 2020 21 min

قسمت دهم : داستان خسرو و شیرین

.در این قسمت ده زن برای خسرو وشیرین ده داستان تعریف میکنن نویسنده متن و راوی : بنفشه طاهریان مشاورادبی و فنی پادکست: فرشید سادات شریفی آهنگسازو نوازنده کمانچه: کوروش بابایی ادیت ومیکس صدا: مهلا دیانی طراحی لوگو: هدیه لایق
Aug 01, 2020 23 min

قسمت نهم : داستان خسرو و شیرین

.در این قسمت می‌شنوین که خسرو به چه حالتی میگه شیرگیری نویسنده متن و راوی : بنفشه طاهریان مشاورادبی و فنی پادکست: فرشید سادات شریفی آهنگسازو نوازنده کمانچه: کوروش بابایی ادیت ومیکس صدا: مهلا دیانی طراحی لوگو: هدیه لایق
Jul 20, 2020 28 min

قسمت هشتم : داستان خسرو و شیرین

.در این قسمت با بهرام چوبین آشنا می‌شین اما اتفاق مهم تری می افته نویسنده متن و راوی : بنفشه طاهریان مشاورادبی و فنی پادکست: فرشید سادات شریفی آهنگسازو نوازنده کمانچه: کوروش بابایی ادیت ومیکس صدا: مهلا دیانی طراحی لوگو: هدیه لایق
Jul 10, 2020 20 min

قسمت هفتم : داستان خسرو و شیرین

.در این قسمت، با رسیدن یک خبر بد موقعیت شیرین و خسرو باز به هم میریزه شاعر: نظامی گنجوی نویسنده متن و راوی : بنفشه طاهریان مشاورادبی و فنی پادکست: فرشید سادات شریفی آهنگسازو نوازنده کمانچه: کوروش بابایی ادیت ومیکس صدا: مهلا دیانی طراحی لوگو: هدیه لایق
Jul 01, 2020 25 min

قسمت ششم : داستان خسرو و شیرین

.در این قسمت می‌شنوین که مِهین بانو در ارمنستان چطور از خسرو پذیرایی میکنه شاعر: نظامی گنجوی نویسنده متن و راوی : بنفشه طاهریان مشاورادبی و فنی پادکست: فرشید سادات شریفی آهنگسازو نوازنده کمانچه: کوروش بابایی ادیت ومیکس صدا: مهلا دیانی طراحی لوگو: هدیه لایق
Jun 20, 2020 21 min

قسمت پنجم : داستان خسرو و شیرین

در این قسمت می‌شنوین که قصر شیرین برای چی ساخته شد نویسنده متن و راوی : بنفشه طاهریان مشاورادبی و فنی پادکست: فرشید سادات شریفی آهنگسازو نوازنده کمانچه: کوروش بابایی ادیت ومیکس صدا: مهلا دیانی طراحی لوگو: هدیه لایق