پادکست فارسی واوکست / Vavcast

پادکست فارسی واوکست / Vavcast

Roshan Abady
قسمت شش - پُلیس
Sep 29, 2020 8 min

قسمت شش - پُلیس

قسمت شش از واوکست، در مورد بعضی لغاتی که به واژهٔ پُلیس ربط دارن. VaaVcast.com پشتیبانی از واوکست https://www.buymeacoffee.com/NavCast :واوکست در اینستاگرام . توییتر . تلگرام
قسمت پنج - ویروس تاجدار
Jun 18, 2020 8 min

قسمت پنج - ویروس تاجدار

قسمت پنج از واوکست، در مورد لغات تشکیل دهندهٔ کوید-۱۹ VaaVcast.com پشتیبانی از واوکست https://www.buymeacoffee.com/NavCast :واوکست در اینستاگرام . توییتر . تلگرام
قسمت چهار - ستاره
Dec 31, 2019 16 min

قسمت چهار - ستاره

قسمت چهار از واوکست، در مورد بعضی لغاتی که به واژهٔ ستاره ربط دارن. VaaVcast.com پشتیبانی از واوکست https://www.buymeacoffee.com/NavCast https://hamibash.com/navcast :واوکست در اینستاگرام . توییتر . تلگرام
قسمت سه - سپهر
Oct 21, 2019 14 min

قسمت سه - سپهر

قسمت سه از واوکست، در مورد بعضی لغاتی که به واژهٔ سپهر ربط دارن. VaaVcast.com پشتیبانی از واوکست :واوکست در اینستاگرام . توییتر . تلگرام
قسمت دو - انگل
Sep 12, 2019 12 min

قسمت دو - انگل

قسمت دو از واوکست، در مورد بعضی لغاتی که به واژهٔ انگل ربط دارن. VaaVcast.com پشتیبانی از واوکست :واوکست در اینستاگرام . توییتر . تلگرام
قسمت یک - گاو
Jun 29, 2019 12 min

قسمت یک - گاو

قسمت یک از واوکست، در مورد بعضی لغاتی که به واژهٔ گاو ربط دارن. VaaVcast.com پشتیبانی از واوکست :واوکست در اینستاگرام . توییتر . تلگرام