پادکست فارسی واوکست / Vavcast

پادکست فارسی واوکست / Vavcast

Roshan Abady
Dec 31, 2019 17 min

قسمت چهار - ستاره

قسمت چهار از واوکست، در مورد بعضی لغاتی که به واژهٔ ستاره ربط دارن. VaaVcast.com پشتیبانی از واوکست https://www.buymeacoffee.com/NavCast https://hamibash.com/navcast :واوکست در اینستاگرام . توییتر . تلگرام
Oct 21, 2019 15 min

قسمت سه - سپهر

قسمت سه از واوکست، در مورد بعضی لغاتی که به واژهٔ سپهر ربط دارن. VaaVcast.com ------------------------------------------ پشتیبان این قسمت از واوکست موتور جستجوی هوشمند ترب لینک دسترسی به تُرُب : https://torob.ir/ ------------------------------------------ پشتیبانی از واوکست :واوکست در اینستاگرام . توییتر . تلگرام
Sep 12, 2019 13 min

قسمت دو - انگل

قسمت دو از واوکست، در مورد بعضی لغاتی که به واژهٔ انگل ربط دارن. VaaVcast.com ------------------------------------------ پشتیبان این قسمت از واوکست موتور جستجوی هوشمند ترب لینک دسترسی به تُرُب : https://torob.ir/ ------------------------------------------ پشتیبانی از واوکست :واوکست در اینستاگرام . توییتر . تلگرام
Jun 29, 2019 14 min

قسمت یک - گاو

قسمت یک از واوکست، در مورد بعضی لغاتی که به واژهٔ گاو ربط دارن. VaaVcast.com ------------------------------------------ پشتیبان این قسمت از واوکست موتور جستجوی هوشمند ترب لینک دسترسی به تُرُب : https://torob.ir/ ------------------------------------------ پشتیبانی از واوکست :واوکست در اینستاگرام . توییتر . تلگرام
پادکست فارسی واوکست / Vavcast
Genre
Language Learning
Episodes
4
Frequency
This show is on a break or finished.
Website
blubrry.com/vavcast/
PodLink Premium Get a vanity URL, additional app badges, and an ad‑free page for only $10 per year.