پنجاه و شش - صد و چهل و پنج کیلومتر‌در‌ساعت

پنجاه و شش - صد و چهل و پنج کیلومتر‌در‌ساعت